Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Logy zo závodov
Kniha návštev
 

Q - kódex ...

     Používanie Q - kódov výrazne zrýchľuje komunikáciu medzi korešpondujúcimi stanicami. Z nižšie uvedených kódov sa samozrejme nepoužívajú medzi rádioamatérmi všetky. V HAM prevádzke sa najčastejšie používa nasledujúca (a ich význam treba vedieť aj pri skúškach na všetky operátorské triedy) skupina kódov: QRA, QRB, QRG, QRH, QRI, QRL, QRM, QRN, QRO, QRP, QRQ, QRS, QRT, QRU, QRV, QRX, QRZ, QSB, QSD, QSL, QSO, QSP, QSV, QSY, QSZ, QTC, QTH, QTR, QZF.
QAB?

QAB
Kam letíte alebo letíte do... (miesto) ?
Smiem letieť do ... (miesto alebo kontrolná stanica) ?
Letím do ... (miesto).
Leťte do ... (miesto).
Môžete letieť do ... (miesto alebo kontrolná stanica).
QAF?
QAF
Kedy ste preletel ... (miesto) ?
Preletel som ...(miesto) o ... (čas) vo výške ...
QAG Leťte tak, aby ste bol nad ... (miesto) o ... (čas)
Letím tak, že budem nad ... (miesto) o ... (čas)
QAH?
QAH
Aká je vaša výška?
Moja výška je ...
Leťte tak, aby ste dosiahol výšky ... o ... (čas alebo miesto).
QAK?
QAK
Hrozí nebezpečenstvo zrážky ?
Pozor, hrozí vám nebezpečenstvo zrážky (nasledujú pokyny k zabráneniu zrážky)
QAL?

QAL
Pristanete v ... (miesto) ?
Pristalo lietadlo ... v ... (miesto) ? (Viď tiež QTP)
Pristanú v ...(miesto)
Pristaňte v ...
Môžete pristáť v ...
Lietadlo pristálo v ... (miesto).
QAM?
QAM
Aká je posledná platná poveternostná správa pre ...(miesto) ?
Posledná poveternostná platná správa pre ... (miesto) o ... (čas) je ...
QAN?
QAN
Aký je prízemný vietor v... (miesto).
Prízemný vietor v... (miesto) ... (čas) je... (smer a sila).
QAO?
QAO
Aký je smer a sila vetra v... (poloha alebo okrsok) v nasledujúcich výškach nad hladinou mora ?
Smer a sila vetra v ... (poloha alebo okrsok) sú: výška ... smer ... rýchlosť ...
QAP?
QAP
Mám vás počúvať na ... kc/s, Mc/s ?
Počúvajte ma (alebo ...) na ... kc/s, Mc/s.
QAQ?
QAQ
Som blízko zakázaného priestoru? (Názov).
Ste blízko zakázaného priestoru. (Názov).
QAR?
QAR
Môžem prerušiť počúvanie na volacom kmitočte na dobu ... (minút) ?
Môžete prerušiť počúvanie na volacom kmitočte na dobu ... (minút).
QAS Letíte nad zakázaným priestorom … (názov)
QAT Skôr ako začnete vysielať, počúvajte. Rušíte. (Vysielate súčasne s ...).
QAU Zamýšľam vypustiť benzín.
QAV?
QAV
Ste schopný vykonať cieľové zameranie svojimi prístrojmi ?
Vykonávam cieľové zameranie svojimi prístrojmi na ... (stanicu).
QAY?QAY
Oznámte mi, keď budete ...
1, v ... (miesto)
2, nad ... (miesto)
3, nad výškou … (miesto)
Som:
1, v ... (miesto)
2, nad ... (miesto)
3, nad výškou ... (miesto)
QAZ?
QAZ
Ste v búrke ?
Som v búrke. Vypínam zariadenie.
QBA?
QBA
Aká je vodorovná (vo vodorovnom smere) dohľadnosť (viditeľnosť) v … (miesto) ?
Vodorovná (vo vodorovnom smere) viditeľnosť v … (miesto) je … (vzdialenosť)
QBB?

QBB
Aké je množstvo najnižších mrakov a výška základne najnižších mrakov nad zemou v ... (miesto) ?
Množstvo najnižších mrakov v ... (miesto) o ... (hodine) je ... osmín a výška základne najnižších mrakov nad zemou je ... (výška)
QBC?

QBC
Aké sú teraz Vami v lietadle pozorované poveternostné podmienky ? (použijú sa kódy: QMI, QFT, QBJ a QMZ, poloha lietadla sa hlási pomocou kódu QTH.)
Z lietadla teraz pozorujem nasledujúce poveternostné podmienky ...
QBD?
QBD
Ako dlho môžete letieť s terajším množstvom paliva ?
S terajším množstvom paliva môžem letieť ešte ... (hodín alebo minút).
QBE Som pripravený zvinúť vlečnú anténu.
QBF?
QBF
Letíte v mrakoch ?
Letím v mrakoch vo výške ... a stúpam (klesám) do výšky ...
QBG?
QBG
Letíte nad mrakmi ?
Letím nad mrakmi vo výške ...
Leťte nad mrakmi, oparom alebo hmlou vo výške ...
QBH?
QBH
Letíte pod mrakmi ?
Letím pod mrakmi vo výške ...
Leťte pod mrakmi, oparom alebo hmlou vo výške ...
QBI?
QBI
Sú vyhlásené predpisy pre let pomocou prístrojov IFR v ... (miesto), alebo z ... do ... (miesto) ?
Predpisy pre let pomocou prístrojov IFR sú nariadené v ... (miesto) alebo z ... do ... (miesto).
QBJ?
QBJ
V akej výške nad hladinou mora je v ... (poloha alebo okrsok) horná hranica mrakov ?
Horná hranica mrakov je v ... (poloha alebo okrsok) vo výške ... nad hladinou mora.
QBL?
QBL
Môžem opustiť Vašu kontrolnú oblasť vo vzdialenosti ... smere ... od ... (miesto) ?
Môžete opustiť kontrolnú oblasť vo vzdialenosti ... smere ... od ... (miesto).
QBM?
QBM
Vyslal ... (názov stanice) niečo pre mňa ?
Túto správu vyslal (názov stanice) ... o ... (čas).
QBN?
QBN
Letíte medzi dvoma vrstvami mrakov ?
Letím medzi dvoma vrstvami mrakov vo výške ...
QBO?
QBO
Ktoré najbližšie letisko je vhodné, kde by som mohol pristáť podľa pravidiel za dobrej viditeľnosti VFR ?
Let podľa pravidiel za dobrej viditeľnosti je povolený v ... (miesto). Môžete tam pristáť.
QBS Vystúpajte alebo zostúpte do výšky ... (skôr ako nastanú podmienky IFR) alebo pokiaľ viditeľnosť klesne pod ... (vzdialenosť) a ohláste to.
QBV?
QBV
Dosiahol ste výšku ... alebo ... (oblasť alebo miesto) ?
Dosiahol som výšku ... alebo ... (oblasť alebo miesto).
QBW?
QBW
Obdržal Ste správu vyslanú o ... (čas) ?
Správu vyslanú o ... (čas) som obdržal.
QBX?
QBX
Opustil Ste výšku ... alebo ... (oblasť alebo miesto) ?
Opustil som výšku ... alebo ... (oblasť alebo miesto).
Hláste opustenie výšky ... alebo ... (oblasti alebo miesta).
QBY?


QBY
Aké sú výšky významných vrstiev mrakov ?
(t. j. a, najnižšia vrstva mrakov pod 20 000 stôp (6 100m), pokrývajúca väčšiu časť oblohy a b, prípadne najnižšia vrstva mrakov, ktorá je pod vrstvou a.)
Výšky významných vrstiev mrakov sú ... a ...
QCA Zdržujete pomalým odpovedaním.
QCB Spôsobujete meškanie tým, že odpovedáte, keď nie ste na rade.
QCE?

QCE
Kedy môžem očakávať povolenie na približovanie ?
Očakávajte povolenie na približovanie o ... (čas).
Neočakáva sa žiadne zdržanie.
QCF Doba zdržania sa nedá určiť, očakávajte povolenie na približovanie najneskôr do ... (čas).
QCH?
QCH
Môžem rolovať k ... (miesto) ?
Rolujte k ... (miesto). (Miesto udať v otvorenej reči).
QCI Okamžite vykonajte malý okruh.
QCM Zdá sa, že máte poruchu vo vysielaní.
QCS Môj príjem na kmitočte ... má poruchu.
QCY Pracujem s vlečnou anténou. (Pracujte s vlečnou anténou.)
QCZ?
QCZ
Môžem používať svoju skrátenú volaciu značku ?
Pokiaľ nedostanete iný pokyn, môžete používať svoju skrátenú volaciu značku.
QDA?
QDA
Môžete prijať správu pre stanicu ... ?
Môžem prijať správu pre stanicu ...
QDC Telegram ... bol zaslaný po drôte.
QDD Telegram č. ... bol odmietnutý ... (názov úradu), že nezodpovedá predpisom. Upovedomte o tom odosielateľa.
QDE?
QDE
Zaslal ste telegram ... do ... ?
Telegram ... som zaslal do ...
QDH?
QDH
Čo je príčinou terajšieho rušenia ?
Terajšie rušenie spôsobuje ...
QDI Vysielal ste súčasne s ...
QDJ Dávajte pozor než začnete vysielať, rušíte zbytočne spojenie.
QDL?
QDL
Budete žiadať o niekoľko zameraní ?
Žiadam vás o niekoľko zameraní.
QDM?

QDM
Aký magnetický (nepravý) kurz mám sledovať, aby som za bezvetria priletel k vám (alebo do ...) ? Viď tiež QUX.
Magnetický (nepravý) kurz, ktorým doletíte za bezvetria ku mne (alebo do ...) je ... stupňov na ... (čas). Viď tiež QUX.
QDO?

QDO
Môžete sprostredkovať vysielanie značiek pre zameranie z ... (stanica) na jej pracovnom kmitočte (alebo na kmitočte ...) počas jednej minúty ?
Sprostredkujem vysielanie značiek pre zameranie z ... (stanica) na jej pracovnom kmitočte (alebo na kmitočte ...) počas jednej minúty.
QDP?
QDP
Môžete prevziať kontrolu (alebo zodpovednosť) nad ... (za ...) ?
Preberám kontrolu (alebo zodpovednosť) nad ... (za ...).
QDR?

QDR
Aké je moje magnetické (nepravé) zameranie smerom od vás (alebo od ...) ? (Viď tiež QUV.)
Vaše magnetické (nepravé) zameranie smerom odo mňa (alebo od ...) je ... stupňov na ... (čas). (Viď tiež QUV.)
QDT?
QDT
Letíte podľa pravidiel letu za dobrej viditeľnosti (VFR) ?
Letím podľa pravidiel letu za dobrej viditeľnosti (VFR).
Leťte podľa pravidiel letu za dobrej viditeľnosti.
Let podľa pravidiel letu za dobrej viditeľnosti (VFR) je znova povolený v ... (miesto), alebo z ... (miesto) do ...
QDV?
QDV
Letíte za horizontálnej viditeľnosti menšej ako 5 km (3 míle) ?
Leťte za horizontálnej viditeľnosti menšej ako 5 km (3 míle) vo výške ...
QDX Prevzal som kontrolu (alebo zodpovednosť) nad ... (za) ... (meno).
QEA?
QEA
Smiem rolovať cez štartovaciu dráhu predo mnou ?
Môžete rolovať cez štartovaciu dráhu pred vami.
QEB?
QEB
Smiem zatočiť na križovatke štartovacích dráh ?
Na križovatke rolujte takto:
Priamo vpred CCC
Točte doľava LLL
Točte doprava RRR.
QEC?
QEC
Môžem sa otočiť o 180 stupňov a vrátiť sa po štartovacej dráhe ?
Môžete sa otočiť o 180 stupňov a vrátiť sa po štartovacej dráhe.
QED?
QED
Mám sledovať vodiaci voz ?
Sledujte vodiaci voz.
QEF?

QEF
Dosiahol som parkovisko ?
Dosiahol ste parkovisko ?
Dosiahol som parkovisko.
Dosiahol ste parkovisko.
QEG?

QEG
Smiem opustiť parkovisko ?
Opustil ste parkovisko ?
Smiete opustiť parkovisko.
Opustil ste parkovisko.
QEH?

QEH
Smiem rolovať do čakacieho priestoru pre štartovaciu dráhu č. ... ?
Naroloval ste do čakacieho priestoru pre štartovaciu dráhu č. ... ?
Smiete rolovať do čakacieho priestoru pre štartovaciu dráhu č. ...
Naroloval som do čakacieho priestoru pre štartovaciu dráhu č. ...
QEJ?

QEJ
Môžem zaujať stanovište pre štart ?
Zaujal ste stanovište pre štart ?
Môžete zaujať stanovište pre štart na štartovacej dráhe č. ... a čakajte.
Zaujal som stanovište pre štart na štartovacej dráhe č. ... a čakám.
QEK?
QEK
Ste pripravený na okamžitý štart ?
Som pripravený na okamžitý štart.
QEL?
QEL
Smiem štartovať ?
Môžete štartovať. Po štarte točte takto ...
QEM?
QEM
Aký je stav pristávacej plochy v ... (miesto) ?
Stav pristávacej plochy v ... (miesto) je ...
QEN?
QEN
Mám zostať na mieste kde práve som ?
Zostaňte na mieste kde práve ste.
QEO?
QEO
Mám uvolniť pristávaciu plochu (alebo pristávaciu dráhu) ?
Uvolnite pristávaciu plochu (dráhu).
QFA?
QFA
Aká je predpoveď počasia pre ... (trať, časť trate alebo oblasť od ... do ...) ?
Predpoveď počasia pre ... (trať, časť trate alebo oblasť) na dobu ... je ... (odpoveď môže byť zahrnutá v skratkách QMI, QFF, QFC)
QFC?
QFC
Aká je výška základne mrakov nad hladinou mora v ... (poloha, okrsok) ?
Výška základne mrakov nad hladinou mora v ... (poloha, okrsok) je ... (výška).
QFE?
QFE
Aký terajší barometrický tlak na povrchu letiska v ... ?
Terajší barometrický tlak na povrchu letiska v ... (miesto) je ... (desatiny mb).
QFF?
QFF
Aký je terajší barometrický tlak prepočítaný na hladinu mora v ... (miesto) ?
Terajší barometrický tlak prepočítaný na hladinu mora v ... (miesto) je ... (desatiny mb)
QFG?
QFG
Som nad letiskom ?
Ste nad letiskom.
QFH?
QFH
Môžem zostúpiť pod mraky ?
Môžete zostúpiť pod mraky.
QFI?
QFI
Sú rozsvietené letiskové svetlá ?
Letiskové svetlá svietia.
Prosím rozsvieťte letiskové svetlá.
QFK?
QFK
Dáte mi pristávacie alebo štartovacie inštrukcie svetelnými signálmi ?
Pozorujte kontrolnú vežu, dá pristávacie alebo štartovacie a rolovacie inštrukcie svetelnými signálmi.
QFL?
QFL
Budete strieľať rakety ?
Budem strieľať rakety.
QFM?
QFM
V akej výške mám letieť ?
Leťte vo výške ...
Letím vo výške ...
QFO?
QFO
Môžem okamžite pristáť ?
Môžete pristáť okamžite.
QFQ?
QFQ
Sú rozsvietené navádzacie a pristávacie rady ?
Navádzacie a pristávacie rady sú rozsvietené.
Prosím rozsvieťte pristávacie a navádzacie rady.
QFR?
QFR
Mám poškodený podvozok ?
Váš podvozok je poškodený.
QFS?
QFS
Je rádiové zariadenie v ... v prevádzke ?
Chcete aby sme uviedli rádiové zariadenie v ... (miesto) do prevádzky ?
Rádiové zariadenie ... v... (miesto) je (bude) v prevádzke o ... (čas).
QFT?
QFT
Medzi ktorou výškou nad hladinou mora bola pozorovaná tvorba námrazy ?
Tvorba námrazy bola pozorovaná medzi ... (výška) a ... (výška) v ... (poloha)
QFU?
QFU
Aký je magnetický (nepravý) kurz (alebo číslo) pristávacej dráhy v prevádzke ?
Magnetický (nepravý) kurz (alebo číslo) pristávacej dráhy v prevádzke je ... (poznávacie číslo pristávacej dráhy je označované dvojmiestnou skupinou, kurz trojmiestnou)
QFV?
QFV
Sú rozsvietené pristávacie svetlomety ?
Pristávacie svetlomety svietia.
Prosím rozsvieťte pristávacie svetlomety.
QFX Pracujem (budem pracovať) na pevnej anténe.
Pracujte na pevnej anténe.
QFY? Aká je posledná poveternostná správa pre ... (miesto) v skrátenom medzinárodnom kľúči ?
QFY Posledná poveternostná správa pre ... (miesto) v skrátenom medzinárodnom kľúči o ... (čas) je ...
QFZ? Aká je predpoveď pre pristátie v ... (miesto) od ... do ... ?
QGD?
QGD
Sú v smere môjho letu prekážky rovnaké alebo vyššie ako je moja výška ?
Vo vašom smere letu sú prekážky vo výške ... (výška) nad hladinou mora.
QGE?
QGE
Aká je moja vzdialenosť od vašej stanice (alebo do ...) ?
Vaša vzdialenosť od mojej stanice (alebo do ...) je ... (poznámka: QGE musí byť použité s jednou z nasledujúcich skupín: QUX, QUV, QTE, QUJ)
QGH?
QGH
Môžem pristáť s použitím ... (metódy alebo zariadenia) ?
Môžete pristáť s použitím ... (metódy alebo zariadenia).
QGJ Obmedzte svoje správy (komunikáciu) na najmenšiu možnú mieru, som zanepriazdnený.
QGK?

QGK
Akým smerom (trackom) mám letieť ?
Akým smerom (trackom) letíte ?
Leťte z ... (miesto) smerom (trackom) ... stupňov (zemepisným alebo magnetickým).
Letím z ... (miesto) smerom (trackom) ... stupňov (zemepisným alebo magnetickým).
QGL?
QGL
Môžem vstúpiť do ... kontrolovaného okrsku v ... (miesto) ?
Môžete vstúpiť do ... kontrolovaného okrsku v ... (miesto).
QGM Opustite kontrolovaný okrsok ...
QGN?
QGN
Môžem pristáť v ... (miesto) ?
Môžete pristáť v ... (miesto).
QGO Pristátie v ... (miesto) je zakázané.
QGP?
QGP
Aké je pristávacie poradie ?
Vaše pristávacie poradie je ... (číslo).
QGQ?
QGQ
Mám počkať nad ... (miesto) ?
Počkajte na ďalšie inštrukcie nad ... (miesto) vo výške.
QGR?
QGR
Môžem pristáť v ... (miesto) bez zatáčky doľava ?
Môžete pristáť v ... (miesto) bez zatáčky doľava.
QGT Leťte počas ... minút opačným kurzom (180°) ako letíte teraz.
QGU Leťte počas ... minút magnetickým kurzom ... (stupňov).
QGV?

QGV
Vidíte ma ?
Vidíte letisko ?
Vidím vás v smere ... (zemepisné označenie).
Vidím letisko.
QGW?
QGW
Je môj podvozok vysunutý ?
Zdá sa, že Váš podvozok je správne vysunutý.
QGZ Počkajte a udržujte ... (smer) na ... (zariadenie).
QHE?
QHE
Oznámte, keď budete na približovacom úseku č. ... (1, 2, 3, alebo 4).
Som na približovacom úseku č. ...
1, preletový úsek (cross-wind-leg)
2, úsek po vetre (down-wind-leg)
3, priečny úsek (base-leg)
4, konečný úsek (final-leg)
QHG?
QHG
Môžem sa zaradiť do okruhu vo výške ... ?
Môžete sa zaradiť do okruhu vo výške ...
QHH?
QHH
Pristávate núdzovo ?
Pristávam núdzovo.
Núdzové pristátie sa vykonáva v ... (miesto). Všetky lietadlá po ... (výška) v okruhu (vzdialenosť) nech ihneď opustia ... (miesto alebo kurzy).
QHL?
QHL
Budete počúvať od horného konca pásma po spodný konec ?
Počúvam od horného konca pásma po spodný konec.
QHM?
QHM
Budete počúvať od horného konca pásma do stredu pásma ?
Počúvam od horného konca pásma po stred pásma.
QHQ?

QHQ
Môžem vykonať približovanie ?
Vykonávate približovanie ?
Vykonajte (môžete vykonať) približovanie.
Vykonávam približovanie.
QHZ?
QHZ
Mám urobiť okruh okolo letiska (alebo lietať v kruhu) ?
Urobte okruh okolo letiska !
Lietajte v kruhu !
QIC Vstúpte teraz do spojenia s ... na kc/s alebo o ... hod.
QID?
QID
Je vaše rádio v poriadku ?
Moje rádio je v poriadku.
QIF?
QIF
Ktorý kmitočet používa ... ?
... používa kmitočet ... kc/s.
QKN Lietadlo bolo zistené (ste zaň považovaní) v pozícii ... na kurze ... (stupňov) o ... (čas).
QLB?
QLB
Môžete preskúšať naladenie stanice ... (pomocou vlnomeru a hlásiť dosah, kvalitu atď.) ?
Preskúšal som stanicu ... (meno) a hlásim nasledujúce ...
QLH?
QLH
Môžete počúvať od dolného konca pásma k hornému koncu pásma ?
Počúvam od dolného konca pásma k hornému koncu pásma.
QLV?
QLV
Potrebujete ešte rádiové zariadenie ... ?
Ešte potrebujem rádiové zariadenie ...
QMH Prejdite na vysielanie a príjem na frekvenciu ... kc/s. Ak nenadviažete spojenie do 5 minút, vráťte sa na terajšiu frekvenciu.
QMI?
QMI
Aké je vertikálne vrstvenie mrakov v ... (poloha alebo okrsok) ?
Vertikálne vrstvenie mrakov v ... (poloha alebo okrsok) o ... (čas) je ...
QML?
QML
Môžete počúvať od stredu pásma k dolnému koncu pásma ?
Počúvam od stredu pásma k dolnému koncu pásma.
QMU?
QMU
Aká je prízemná teplota v ... (miesto) a aká je tam teplota rosného bodu ?
Prízemná teplota v ... (miesto) o ... (čas) je ... a teplota rosného bodu je tam ... (stupňov).
QMW?

QMW
V akej výške (výškach) nad hladinou mora je (sú) hladina námrazy v ... (poloha alebo okrsok) ?
Nadmorská výška (výšky) hladiny (hladín) námrazy v ... (poloha alebo okrsok) je (sú) ...
QMZ?

QMZ
Približujem sa k oblastnému hraničnému bodu, máte nejaké dodatky k predpovedi pre môj ďalší letový úsek ?
Oznamujem vám ďalšie dodatky k letovej predpovedi ... ak nie sú dodatky, vysielajte QMZ NIL).
QNE?

QNE
Aká výška bude na mojom výškomeri pri pristátí v ... (miesto) o ... (čas) , ak mám stupnicu nastavenú na 1013,2 mb (29,92 inch) ?
Výška, ktorú vám ukáže váš výškomer pri pristátí v ... (miesto) o ... (čas) bude ... (výška).
QNH?
QNH
Aké sú terajšie nastavenia výškomera v ... (miesto) ?
Terajšie nastavenia výškomera v ... (miesto) je ... (inchov). (nastavenia výškomerov a nastavenie tlaku pre výškomer pre odčítanie výšky letiska pri pristávaní).
QNI?

QNI
Medzi ktorými výškami nad hladinou mora bolo pozorované vírenie vzduchu v ... (poloha alebo okrsok) a v akej intenzite ?
Vírenie vzduchu pozorované medzi ... (výška) a ... (výška) v ... (poloha alebo okrsok) o intenzite ...
QNT?
QNT
Aká je najväčšia nárazová rýchlosť prízemného vetra v ... (miesto) ?
Najväčšia nárazová rýchlosť prízemného vetra v ... (miesto) o ... (čas) je ... (rýchlosť).
QNY?
QNY
Aké sú súčasné poveternostné zjavy a ich intenzita v ...(poloha alebo okrsok)?
Súčasné poveternostné zjavy a ich intenzita v ... (poloha alebo okrsok) o ... (čas) sú ... (dážď, sneh, búrka, krúpy atď).
Poznámka: ak sa nevyskytujú podobné úkazy ako sú vyššie uvedené, vysielajte QNY NO).
QOX?
QOX
Mám mierne znížiť kmitočet ?
Znížte mierne váš kmitočet.
QOY?
QOY
Mám mierne zvýšiť kmitočet ?
Zvýšte mierne váš kmitočet.
QPW Na chvíľu vypínam zariadenie.
QQQ Musím okamžite ukončiť vysielanie, vysvetlím neskoršie.
QRA?
QRA
Ako sa volá vaša stanica ?
Moja stanica sa volá ...
QRB?
QRB
Aká je vzdialenosť medzi našimi stanicami ?
Medzi nami je vzdialenosť približne ... km.
QRC?
QRC
Ktorá spoločnosť (alebo štátna správa) účtuje poplatky za vašu stanicu ?
Poplatky za moju stanicu účtuje ... spoločnosť (alebo štátna správa).
QRD?
QRD
Kam letíte a odkiaľ prichádzate ?
Letím do ... (miesto) z ...miesto).
QRE?
QRE
Aké je vaše ETA v ... (miesto) ?
Moje ETA v ...miesto) je ... (hod).
QRF?
QRF
Vraciate sa do ... miesto) ?
Vraciam sa do ... (miesto).
Vráťte sa do ... (miesto).
QRG?
QRG
Aká je moja presná frekvencia ( alebo frekvencia ...) ?
Vaša presná frekvencia (alebo frekvencia) ... je ... kc/s (alebo Mc/s).
QRH?
QRH
Nemení sa moja frekvencia ?
Vaša frekvencia sa mení.
QRI?
QRI
Aký je tón môjho vysielania ?
Tón vášho vysielania je:
1, dobrý
2, nerovnomerný
3, zlý
QRJ Nemôžem prijímať vaše značky, váš signál je veľmi slabý.
QRK?
QRK
Aká je čitateľnosť mojich signálov (alebo signálov ...) ?
Čitateľnosť vašich signálov (alebo signálov ...) je:
1, nečitateľné
2, chvíľami čitateľné
3, obtiažne čitateľné
4, čitateľné
5, dokonale čitateľné
QRL?
QRL
Ste zamestnaný ?
Som zamestnaný (som zamestnaný s ... prosím nerušte).
QRM?
QRM
Ste rušený inou stanicou ?
Som rušený inou stanicou.
QRN?
QRN
Ste rušený atmosférickými poruchami ?
Som rušený atmosférickými poruchami.
QRO?
QRO
Mám zvýšiť výkon ?
Zvýšte výkon.
QRP?
QRP
Mám znížiť výkon ?
Znížte výkon.
QRQ?
QRQ
Mám vysielať rýchlejšie ?
Vysielajte rýchlejšie.
QRS?
QRS
Mám vysielať pomalšie (slov za minútu ...) ?
Vysielajte pomalšie (slov za minútu ...).
QRT?
QRT
Mám prestať vysielať ?
Prestaňte vysielať ! (stop)
QRU?
QRU
Máte niečo pre mňa ?
Nemám pre vás nič.
QRV?
QRV
Ste pripravený ?
Som pripravený.
QRW?
QRW
Mám upovedomiť ... (meno) že ho voláte na ... kc/s (alebo Mc/s) ?
Upovedomte prosím ... (meno), že ho volám na ... kc/s (Mc/s).
QRX?
QRX
Kedy ma znova zavoláte ?
Zavolám vás znova o ... hod. na ... kc/s (alebo Mc/s).
QRY?
QRY
Kedy budem na rade, aké je moje poradie ?
Vaše poradie je č ... (ste na rade ... alebo podľa iného spôsobu usporiadania).
QRZ?
QRZ
Kto ma volá ?
Volá vás ... (kto) na ... kc/s (Mc/s).
QRR?
QRR
Ste pripravený na automatické vysielanie ?
Som pripravený na automatické vysielanie. Volajte ... slov za minútu.
QSA?
QSA
Aká je sila mojich značiek (alebo značiek ... ) ?
Sila vašich značiek je (alebo značiek ...) je ... :
1, sotva znateľná
2, slabá
3, dosť dobrá
4, dobrá
5, veľmi dobrá
QSB?
QSB
Mení sa sila mojich značiek ?
Sila vašich značiek sa mení.
QSC?
QSC
Ste nákladná loď ?
Sme nákladná loď.
QSD?
QSD
Je moje kľúčovanie vadné.
Kľúčuješ ako prasa ľavou zadnou.
QSF Vysielajte na ... kc/s, pokiaľ nebude do 5 minút nadviazané spojenie, vráťte sa späť na doterajší kmitočet.
QSG?
QSG
Mám vysielať ... telegramov naraz ?
Vyšlite ... telegramov naraz.
QSH Nepočujem vás na kmitočte ... kc/s.
QSI Nemohol som sa zapojiť do vášho vysielania. (prerušiť vás).
Prosím oznámte ... (volací znak), že som sa nemohol zapojiť do jeho vysielania na ... kc/s (Mc/s)
QSJ?
QSJ
Aký je poplatok za slovo do ... vrátane vášho telegrafného poplatku ?
Poplatok za slovo do ... je ... frcs, vrátane vnútrozemského telegrafného poplatku.
QSK?
QSK
Počujete ma medzi svojimi značkami ?
Počujem vás medzi svojimi značkami.
QSL?
QSL
Môžete mi dať potvrdenie príjmu ?
Potvrdzujem príjem.
QSM?
QSM
Mám opakovať posledný telegram, ktorý som vám vyslal ?
Opakujte posledný telegram, ktorý ste vyslal.
QSN?
QSN
Počúval ste ma (alebo ... volací znak) na kc/s (alebo Mc/s) ?
Počúval som vás (alebo ... volací znak) na ... kc/s (alebo Mc/s).
QSO?
QSO
Môžete korešpondovať s ... priamo alebo sprostredkovane ?
Môžem korešpondovať s ... priamo alebo sprostredkovane.
QSP?
QSP
Môžete bezplatne odovzdať správu do ... ?
Dodám bezplatne správu do ...
QSQ?
QSQ
Máte na palube lekára (alebo je ... (meno osoby) na palube)?
Mám na palube lekára (alebo ... (meno osoby) ktorá je na palube).
QST Správa pre všetkých.
QSU?
QSU
Mám vysielať alebo odpovedať na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s) s označením triedy ... (A1, A2, A3, ...) ?
Vysielajte alebo odpovedajte na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s) s označením triedy ... (A1, A2, A3, ...) ?
QSV?
QSV
Mám vysielať rad V na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s) ?
Vysielajte rad V na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s)
QSW?
QSW
Budete vysielať na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s) s označením triedy ... (A1, A2, A3, ...) ?
Budem vysielať na tejto frekvencii (alebo na ... kc/s, Mc/s) s označením triedy ... (A1, A2, A3, ...).
QSX?
QSX
Budete počúvať ... (volací znak) na ... kc/s, Mc/s ?
Počúvam ... (volací znak) na ... kc/s, Mc/s.
QSY?
QSY
Mám prejsť na vysielanie na inej vlne ?
Prejdite na vysielanie na inej vlne (alebo na ... kc/s, Mc/s).
QSZ?
QSZ
Mám vysielať každé slovo alebo skupinu viackrát ako raz ?
Vysielajte každé slovo alebo skupinu dva krát (alebo ... krát).
QTA?
QTA
Mám zrušiť telegram č. ... ako keby nebol vyslaný ?
Zrušte telegram č. ... ako keby nebol vyslaný.
QTB?
QTB
Súhlasíte s mojim počtom slov ?
Nesúhlasím s vašim počtom slov. Budem opakovať prvé písmeno každého slova a prvú číslicu každého čísla.
QTC?
QTC
Koľko telegramov máte pre mňa ?
Má pre vás (alebo pre ...) ... telegramov.
QTE?


QTE
Aké je moje pravé zameranie (zemepisné) vzhľadom k vám alebo vzhľadom k ... (volací znak) ?
Aké je pravé zameranie ... (volací znak) vzhľadom k ... (volací znak)?
Vaše pravé zameranie (zemepisné) vzhľadom ku mne je ... (stupňov) alebo vzhľadom k ... (volací znak) bolo ... stupňov o ... hodine.
Pravé zameranie ... (volací znak) vzhľadom k ... (volací znak) bolo ... stupňov o ... (čas).
QTF?

QTF
Udajte prosím polohu mojej stanice na základe zameraní, vzatých zameriavacími stanicami, ktoré sú pod vašou kontrolou.
Poloha vašej stanice na základe zameraní, vzatých zameriavacími stanicami, ktoré sú pod vašou kontrolou, bola zemepisná šírka ... zemepisná dĺžka ... o ... hodine.
QTG?QTG
Budete vysielať dve desaťsekundové čiarky, po ktorej každej bude nasledovať váš volací znak (opakovane ... krát) na ... kc/s, Mc/s ?
Požiadate ... (vol. znak), aby vysielal dve desaťsekundové čiarky, po ktorej každej bude nasledovať jeho vol. znak (opakovane ... krát) na ... kc/s, Mc/s ?
Zamýšľam vysielať dve desaťsekundové čiarky, po ktorej každej bude nasledovať môj volací znak (opakovane ... krát) na ... kc/s, Mc/s.
Požiadal som ... (vol. znak), aby vysielal dve desaťsekundové čiarky, po ktorej každej bude nasledovať jeho vol. znak (opakovane ... krát) na ... kc/s, Mc/s.
QTH?
QTH
Aká je Vaša poloha v zemepisnej šírke a dĺžke (alebo podľa iného spôsobu vyjadrenia polohy) ?
Moja poloha je ... zemepisná šírka ... zemeoisná dĺžka (alebo iný spôsob vyjadrenia polohy)
QTI?
QTI
Aký je váš pravý kurz (track) ?
Môj pravý kurz (track) je ... (stupňov).
QTJ?
QTJ
Aká je vaša rýchlosť ? (žiadosť o rýchlosť lietadla vzduchom alebo lode vodou)
Moja rýchlosť je ... uzlov (alebo míľ/hod alebo km/hod). (Označuje rýchlosť lode alebo lietadla vodou alebo vzduchom).
QTK?
QTK
Akou rýchlosťou letíte v pomere k zemskému povrchu ?
Rýchlosť môjho lietadla vzhľadom k zemskému povrchu je ... uzlov (alebo míľ/hodinu, alebo km/hodinu).
QTL?
QTL
Aký je váš pravý smer ?
Môj pravý smer je ... stupňov.
QTN?
QTN
O koľkej hodine ste opustil ... (miesto) ?
Odletel som z ... (miesto) o ... hodine.
QTO?

QTO
Odštartovali ste ?
Opustili ste prístav (kotvisko) ?
Odštartovali sme.
Opustili sme prístav (kotvisko).
QTP?
QTP
Máte v pláne pristáť ?
Mám v pláne pristáť.
QTQ?
QTQ
Môžete so mnou komunikovať podľa medzinárodného signálneho kľúča ?
Budem s vami komunikovať podľa medzinárodného signálneho kľúča.
QTR?
QTR
Aký je presný čas ?
Presný čas je ... hodín.
QTS?
QTS
Budete vysielať svoju značku počas ... minút teraz o ... hodine na ... kc/s, aby sme mohli zmerať vašu frekvenciu ?
Budem vysielať svoju značku počas ... minút teraz o ... hodine na ... kc/s, aby ste mohli zmerať moju frekvenciu.
QTU?
QTU
V ktorých hodinách je vaša stanica v prevádzke ?
Moja stanica je v prevádzke od ... do ... hodiny.
QUX?

QUX
Označil by ste potrebný magnetický kurz, aby som mohol smerovať k vám (alebo ...) nepočítajúc do toho odnášanie vetrom ?
Potrebný magnetický kurz, aby ste smerovali ku mne (alebo k ...), nepočítajúc do toho odnášanie vetrom, bol ... stupňov (o ... hodine).
QZF?
QZF
Mám sa naladiť na váš nulový záznej ?
Nalaďte sa presne na moju frekvenciu.
 
     Pozná niekto význam ešte ďalších Q - kódov, ktoré nie sú tu uvedené ? Napíšte mi sem. Rád zoznam doplním.
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA