Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
Medzinárodné rádioamatérske skratky ...
     Tak ako používanie Q - kódov, aj používanie rádioamatérskych skratiek výrazne zrýchľuje komunikáciu medzi korešpondujúcimi stanicami. Skratky sú spravidla odvodené od anglických slov, ale samozrejme používajú sa aj skratky slov lokálnych jazykov komunikujúcich staníc. Záleží len na uvážení korešpondujúcich strán, ktoré skratky si zvolia. Nieje vzácnosť, keď stanice komunikujú s použitím skratiek z domáceho jazyka premiešaných skratkami medzinárodnými. Ďalšou skupinou skratiek sú skratky tvorené kombináciou číslic, napr. 73.
AA všetko za
AB všetko pred
ABL schopný, vhodný - to abble
ABRE skráť komunikáciu pomocou skratiek
ABT asi, o, okolo - about
AC striedavý prúd
ADR
ADS
adresa - address
AER
ANT
anténa
AFTER po, za
AGN znova, opäť - again
ALL všetko
ALSO tiež, aj
AM amplitúdová modulácia
ANI ktorýkoľvek, nejaký, niekto
ANS odpoveď - answer
APR apríl
AR koniec relácie, plus +,
AS čakaj
AT o ... hodine
AVC automatické riadenie hlasitosti - automatic volume control
AWARD cena, diplom
BA oddelovací stupeň
BAND
BND
pásmo
BC rozhlas - broadcast
BCI rušenie rozhlasu - broadcast interference
BCL poslucháč rozhlasu
BCNU pozriem sa znova po tebe
BD
BAD
zlý, zle
BEAM smerová anténa
BEST najlepší
BFO záznejový oscilátor
BFR
B4
skorej, predtým - before
BK prerušiť, duplexná prevádzka - break
BKG porucha na zariadení
BN všetko medzi - between
BOX poštová schránka
BTR lepší, lepšie
BUG poloautomatický telegrafný kľúč, chyba
BUREAU
BURO
úrad
BUT ale, však
BY pri, u
C správne, áno
CALL zavolanie, volanie
CALL BOOK adresár rádioamatérov
CALM ticho, kľud, bezvetrie
CAN môžem
CANT nemôžem
CC riadený kryštálom - crystal controled
CET stredoeurópsky čas - central european time
CFM potvrdiť
CHEERIO ahoj, buď zdravý
CHIRP cvrlikanie, cvrlikavý tón
CITY mesto
CL vypínam stanicu
CLD volaný - called
CLEAR zreteľný, jasný
CLG volajúci - calling
CLICK kliks, kliknutie
CLOUDY zamračené, oblačno
CMG prichádzajúci - comming
CO kryštálový oscilátor
CODE kód
COLD
COOL
chladný, studený, chladno
COME príchod
CONDS podmienky - conditions
CONDX podmienky pre diaľkové spojenie
CONGRATS gratulujem
CONT kontinent
CONTEST rádioamatérsky pretek, súťaž
COPI
COPY
CPI
CPY
pobrať, porozumieť, zapísať
CQ všeobecná výzva - I seek You
CQ TEST výzva do preteku
CRD lístok - card
CU dopočutia
CUAGN dopočutia - copy you again
CUL opäť dopočutia - copy you later
CW netlmená vlna, telegrafná prevádzka A1
DAY deň
DC jednosmerný prúd
DE z, od
DEAD mŕtvy
DIF rozdiel
DIPOLE dipól - anténa
DIRECT priamo
DNT nerobiť, nekonať
DO robiť, konať
DPE správa
DR milý, drahý - dear
DSB vysielanie dvomi postrannými pásmami
DWN dolu - down
DX veľká vzdialenosť, diaľkové spojenie - na iný kontinent
EAST východ
EASY jednoduchý
ECO elektrónkovo viazaný oscilátor
END konec
ERE tu, tu je
ES a
EST východoamerický čas
EVDI každý, všetci
EVER vždy
EX bývalý
FAR ďaleko
FB výborne - fine best
FD zdvojovač kmitočtu
FER
FOR
FR
za, pre
FAIR
FINE
krásny, pekný
FIRST prvý, prvé
FM frekvenčná modulácia
FOGGY hmlisto
FONE fónická prevádzka
FRD priateľ - frend
FREQ frekvencia - frequency
FROM z, od
FROST mráz
GA dobré popoludnie - good afternoon, pokračujte, vysielajte
GB zbohom - God bye
GDL mnoho šťastia - good luck
GE dobrý večer - good evening
GLD rád - glad
GM dobré ráno - good morning
GMT svetový čas, greenwichský
GN dobrú noc - good night
GO choď
GP druh antény - ground plain
GUD dobrý - good
GUHOR nepočujem ťa
GV dať, dávať
HAIL krúpy
HAM rádioamatér - utvorené z iniciálov: Hymann, Almy, Murray
HAM SHACK rádioamatérsky kútik
HAM SPIRIT duch rádioamatéstva - priateľské správanie sa rádioamatérov
HD mal som - I had
HEAR počuť
HER jej
HF vysoký kmitočet - high frequency
HFC vysokofrekvenčný prúd - high freq. currency
HI výraz radosti, smiech, ahoj
HLDS prázdniny - holidays
HOBBY koníček, záľuba
HOME MADE doma vyrobený
HOPE
HPE
dúfam
HOUR hodina
HOT horúci
HPY šťastný - happy
HR tu - here
HRD počul, počutý - heard
HT vysoké napätie - high tensity
HVE mám - have
HVNT nemám - have not
HW? ako si ma počul ? - how ?
I ja
ICW modulovaná telegrafia
IN v
INFO informácia
INPT príkon - input
IS je
K koniec relácie, vysielajte - všeobecne
KEY kľúč
KN koniec relácie , vysielajte - pre uvedenú stanicu
KNOW vedieť, poznať
KW kilowatt
LAST
LST
posledný
LF nízky kmitočet - low frequency
LID zlý operátor
LIL trocha
LIS koncesovaný rádioamatér - licensed
LOCAL miestny
LOG staničný denník
LONG dlhý, dĺžka
LSN počúvať - listen
LSNR poslucháč - listener
LTL málo - little
LTR dopis
LUCK šťastie
LUCKY šťastný
M meter
MA miliampér
MANI veľa
MAR marec
MAY máj
MBR člen - member
MC megacykel
MEET stretnúť
MERRY veselý, radostný
MET stredoeurópsky čas - middle european time
MF stredný kmitočet - middle frequency
MGR manažér
MHZ megahertz
MI môj
MIKE mikrofón
MILES míle
MILL písací stroj
MILS miliampéry
MIN minúta
MISD stratený - missed
MIST mrholenie
MK robiť
MNI
MNY
veľa - many
MO riadiaci oscilátor
MOD modulácia
MOST veľmi, najviac
MSG správa - message
MSK moskovský čas
MST musím - I must
MTR merací prístroj, meter
MUCH veľa
MUF najvyšší použiteľný kmitočet
MY môj
N
NIL
nič, nie
NAME meno
NEAR blízko, blízky
NET sieť, okruh
NEW nový
NEXT ďalší
NG nedobrý, zlý - not good
NICE pekný, príjemný, milý
NITE noc
NO nie
NORTH sever
NOV november
NR číslo, blízko - near
NW teraz - now
OB starý kamarát
OC priateľ, dôverný priateľ
OCT október
OFTEN často, častý
OFS úrad - office
OK dobre, v poriadku
OLD starý
QGU Leťte počas ... minút magnetickým kurzom ... (stupňov).
OLD starý
OM priateľ - old man
ON na
ONLY iba, len
OP
OPR
operátor
OPEN otvorený
OR alebo
OSC oscilátor
OT starý skúsený rádioamatér - old timer
OUTPT výstupný výkon
OVER cez
OW manželka, priateľka
OWN vlastniť, mať
PA koncový stupeň - power amplifier
PART časť
PBL záhlavie telegramu
PIRATE pirát, nekoncesiovaný rádioamatér
PLATE anóda, doska
PLS prosím - please
PM popoludnie - past midday
POOR nepatrný, slabý
POS pozitívny
PPA dvojčinný
PSE prosím - please
PSED potešený
PUNK zlý amatér, babrák
PUR čistý
PWR výkon
PX tlačové správy
QUITE celkom
QRAR adresa v Callbooku je správna
QRRR pozemné tiesňové volanie
QSLL dohoda o vzájomnej výmene QSL lístkov
QSUP zavolám ťa telefónom
R rozumiem, správne prijaté
RAC usmernený striedavý prúd
RACK stojan, kostra
RAIN dážď
RCD prijaté - received
RCV prijímať, obdržať - receive
RCVR prijímač - receiver
RDN vyžarovanie - radiation
RDO rádio
RF vysoká frekvencia
RIG zariadenie
RITE správne
RMKS poznámky - remarks
ROTARY otočný
RPRT správa o príjme - report
RPT opakovať
RST čitateľnosť, sila, tón - readability, strenght, tone
RX prijímač
SA hovorím, povedzte
SEC sekunda
SED povedal
SEND poslať, zaslať
SENT poslaný
SEPT september
SEZ hovorí
SH superhet
SHACK vysielací kút
SHORT krátky
SIG podpis
SIGS signály, značky
SK konec vysielania, konec spojenia
SKED dohodnuté spojenie
SKIP pásmo príjmu odrazom, skok
SLD dôkladne
SN skoro - soon
SNOW sneh
SOLID dôkladný, solídny
SOME nejaký
SOS tiesňové volanie
SPELL hláskovať
SPK hovoriť - speak
SRI prepáč, ľutujem
STN stanica
STORM búrka
SSB jedno postranné pásmo - single side band
STDI stály, stabilný
STRONG silný
SUNNY slnečno, slnečný
SURE istý, isto, určite
SW stredné vlny
SWL krátkovlnný poslucháč
TAKE zobrať, prijať
TCVR transceiver
TDA dnes
TELL povedať
TEST pretek, súťaž
TG telegrafia, telegrafný
TGM telegram
THEN potom
THERE tam
THIS tento
THRU cez
THUNDER hrom, hrmenie
TIL až, až po
TIME čas
TK zobrať, brať - take
TMR zajtra - tomorrow
TNG vec, predmet - thing
TNK myslím - think
TKS
TKU
TNX
TU
ďakujem - thank's, thank you
TO v, k, do, až
TODAY dnes
TONITE dnes večer
TOO tiež, príliš
TOP BAND pásmo 160m
TOP vrchné, horné
TP telefónia
TR tam
TRB porucha, problém - trouble
TRI
TRY
skúsiť - try
TUBE elektrónka
TVI rušenie televízie - television interference
TRX vysielacie zariadenie, vysielač aj prijímač v jednej krabici - transceiver
TX vysielač
TXT text
U Ty, Vy, Vás
UFB výborne, výborný - very fine best
UHF veľmi vysoká frekvencia - ultra high frequency
UNKN neznámy - unknown
UNLIS nekoncesiovaný, pirát - unlicensed
UNSTDI nestály, nestabilný
UP hore
UR tvoj, váš - your
UTC jednotný svetový čas - greenwichský
USW veľmi krátka vlna - ultra short wave
V volt
VAR premenlivý
VFO premenný oscilátor
VHF veľmi vysoký kmitočet - very high frequency
VIA cez, prostredníctvom
VISIT návšteva
VMTR voltmeter
VOICE hlas
VT elektrónka
VY veľmi, veľa - very
W watt
WA slovo po ... - word after ...
WANT potrebovať, želať si
WARM teplý, teplo
WAVE vlna
WB slovo pred ... - word before ...
WEAK slabý
WEN keď
WEST západ
WHY prečo
WID
WITH
s
WIDE široký, rozsiahly
WIND vietor
WIRE drôt
WISHES želanie
WK práca - work
WKD pracované s ... - worked
WKG pracujúci s ...
WL budem, chcem - I will
WMTR vlnomer
WORD slovo
WPM slov za minútu - words per minute
WRITE písať
WRK pracovať, práca
WRLS bezdrôtový - wireless
WRONG nesprávny, chybný
WT čo
WUD chcel by som - I would
WVL vlnová dĺžka
WW celosvetový - world wide
WV vlna
WX počasie
XCUS
XCUSE
prepáč, prepáčte
XMTR vysielač
XMAS Vianoce
XPECT očakávať - expect
XPER pokus - experiment
XS atmosférické poruchy
XTAL kryštál
XYL manželka
YDAY včera - yesterday
YEAR rok
YES áno
YL slečna, priateľka
YR rok, váš
Z svetový čas - zulu
ZERO nula
ZONE zóna, oblasť, pásmo
ZIP CODE poštové smerovacie číslo
 
Číslové skratky ...
 
33 srdečný pozdrav - iba medzi ženami
55 srdečný pozdrav - nemecká
73 srdečný pozdrav
74 príjemnú QRP prevádzku - good QRPing
88 srdečný bozk
99 zmizni - neslušné
   
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA